TARIXƏ DAIR 4 ELEKTRON KITAB - 3-CÜ HISSƏ
Ana səhifə > Xəbərlər > Tarixə dair 4 elektron kitab - 3-cü hissə
198    
08/01/2019

Bu dəfə də sizlərə tariximizə dair maraqlı əsərlərin elektron variantını təklif edirik. Bu əsərlər müxtəlif dövrlərə aiddir: 

1. Xuluflu Vəli. Səlcuq dövlətinin daxili quruluşuna dair /V.Xuluflu; [ön söz. Ə.Ubeydulin]; Azərbaycan Dövlət Elmi Tədqiqat İn-tu, Tarix Şöbəsi. Bakı: ADETİ, 1930, 30 s. - 5 AZN

Azərbaycan Elmi Tədqiqat İnstitutunun Tarix şöbəsi tərəfindən nəşr olunmuş bu əsər "Səlcuqlarla bağlı Azərbaycanda nəşr edilmiş ilk tədqiqat əsərlərindən biridir. Azərbaycan türkcəsində və latın əlifbası ilə nəşr edilən çox güman ki ilk əsərdir. 

2. Ənvər Çingizoğlu, Natiq Qubadoğlu. Azərbaycanın tarixi yurd yerlərinin coğrafiyası. Bakı, 2015, 176 s. - 6 AZN

Kitab Azərbaycanın qədim yurd yerlərinə həsr olunub. Əsərdə Azərbaycan yurdlarının yaranmasının başlıca mərhələləri və əsas cəhətləri müəyyənləşdirilir, yerləşmələrin, yerdəyişmələrin mühüm və aktual problemləri araşdırılır.  Əsərdə Arazbar, Arsaq, Bayat, Balasakan, Vaspurakan, Keştasf, Xunan, Gavurarx, Muğan, Taşqay, Yunan, Şütür, Çünan, Xanarxı, Xalac, Kamanlı, Tərxanlı, Dondar, Qaraçuq və başqa yer-yurd adları barədə dəyərli məlumatlar öz əksini tapmışdır.

3. Rathauzer Y. Bakı komissarlarının həbsi və tələf edilməsi. Bakı. 1929, 108 s. - 5 AZN

Azərbaycanda sovet hakimiyyətinin bərqərar olmasından sonra Moskvadan Qırmızı Professorlar İnstitutunun məzunları Bakıya ezam edildi. Onların qarşısında belə bir tapşırıq qoyulmuşdu. Onlar sübut eləməli idilər ki, 1920-ci ilin aprelində Azərbaycan xalqı inqilab edərək müstəqil hökumətini devirmiş və kömək üçün Sovet Rusiyasına müraciət etmişdilər. Sovet Rusiyası da XI rus ordusunu Azərbaycan xalqının köməyinə göndərmişdi. Qırmızı Professorlar İnstitutunun məzunlarından olan Ratqauzer də bolşevik sifarişini uğurla yerinə yetirmişdi. Lakin onun da əsərində elə məqamlar var ki, sovet dövləti onlarla razılaşa bilmədi. 30-cu illərin ortalarında bu müəllif də güllələndi, əsərləri isə yasaq edildi.

4. Məhərrəm Zülfüqarlı. Azərbaycan tarixi. II Respublika dövrünün tarixşünaslığı. Bakı: Çaşıoğlu, 2001, 312 s. - 7 AZN 

Monoqrafiya 27 aprel 1920-18 oktyabr 1991-ci illərdə mövcud olmuş Azərbaycan SSR-in ictimai-siyasi tarixinin sovet tarixşünaslığının tədqiqinə həsr olunmuşdur. Kitabda sovet tarixşünaslığı xarici ölkə və müstəqil Azərbaycan Respublikası tarixçilərinin əsərləri ilə müqayisəli şəkildə təhlil edilmiş, onun nöqsanları və müsbət cəhətləri elmi şəkildə əsaslandırılmışdır.