ALMANLARIN QAFQAZ TALEYINƏ IŞIQ SALAN KITAB
Ana səhifə > Xəbərlər > Almanların Qafqaz taleyinə işıq salan kitab
1212    
24/01/2017

Oxuculara təqdim edilən əsər tarixçi İkram Ağasiyevin uzunmüd-dətli elmi axtarışlarının nəticəsini özündə əks etdirir. Əsərdə qeyd edilmişdir ki, almanların keçmiş Rusiya İmperiyası hüdudlarında məskunlaşdırılması Qafqazla müqayisədə daha tez XIII əsrdə başlanılmışdı. İmperator I Pyotrun və Anna İvanovnanın cəhdləri-nə baxmayaraq almanların Rusiya hüdudlarında məskunlaşdırıl-ması gözlənilən nəticəni vermədi. Yalnız II Yekaterina dövründə almanların imperiya hüdudlarında məskunlaşdırılması prosesi küt-ləvi hal aldı. Rusiya tərəfindən Qafqazın işğalından sonra alman-ların bu regionda da məskunlaşdırılmasına başlanıldı. Almanların Qafqazda məskunlaşdırılması prosesi I Dünya Müharibəsinin baş-lanmasına qədər davam etdi. Eyni vaxtda Rusiyada da "antialman kompaniyası" başladı. Bu kompaniyaya millətçi erməni təşkilat-larının silahlı qüvvələri də fəal şəkildə qoşulmuşdu. Əsərdə onların alman əhaliyə qarşı törtədiyi cinayət əməlləri sənədlər əsasında əksini tapır.

mənbə: http://www.teaspress.az/book,175/lang,az/