"20 OKTYABR" TARIXIMIZDƏ
Ana səhifə > Xəbərlər > "20 Oktyabr" tariximizdə
947    
19/10/2017

1913-cü ildə - Tanınmış şair Əhməd Səttar oğlu Cəmilzadə (Əhməd Cəmil) (1913-1977) İrəvan quberniyasının İrəvan şəhərində anadan olub. 

1922-ci ildə - Azərbaycan SSR xalq artisti, müğənni Şövkət Feyzulla qızı Ələkbərova (1922-1993) Bakıda anadan olmuşdur.

1923-cü ildə - Azərbaycan SSR MİK-in qəbul etdiyi "Yeni Azərbaycan əlifbasının dövlət əlifbası kimi tanınması haqqında" dekretə uyğun olaraq, bütün idarə və təşkilatlara kargüzarlığı həm əski, həm də yeni əlifbada aparmaq barədə göstəriş verildi. 

1929-cu il oktyabrın 20-dən 27-dək - Bakıda Azərbaycan proletar yazıçılarının II qu­rul­ta­yı ke­çi­ri­lir. Qu­rul­tay be­şil­lik plan ilə əla­qə­dar ola­raq yazıçıların üzə­ri­nə dü­şən və­zi­fə­lə­ri mü­za­ki­rə edir, ədə­biy­yat­da əmə­lə gə­lən bə­zi zə­rər­li tə­ma­yül­lər­lə mü­ba­ri­zə mə­sə­lə­si də mü­za­ki­rə hə­də­fi­nə çev­ri­lir. Qər­bi Av­ro­pa ya­zı­çı­la­rı: Bel­la İl­leş, İo­han­nes Be­xer, Ma­te Zal­ka, Lüd­viq Renn də qu­rul­ta­yın işin­də iş­ti­rak edir­lər. Əsas məruzə ilə çıxış edən maarif komissarı Mustafa Quliyev diqqəti gənc yazıçı və nasirlərin yaradıcılığına cəlb edərək, Azərbaycan sovet ədəbiyyatının formalaşmasında onların xüsusi rolunu vurğuladı.  

1934-cü ildə - Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Geoloqu (1982), Azərbaycan Neftçi Geoloqlar Assosiasiyasının üzvü (1993), ADNA Geoloji Kəşfiyyat fakültəsinin Dövlət Attestasiya Komissiyasının sədri (2007), beş ixtiranın, on səmərələşdirici təklifin, iyirmidən çox elmi məqalənin müəllifi Məmməd Əhməd oğlu Ağdamski Ağdaş şəhərində, ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.

1940-cı ildə - İctimai-siyasi xadim, diplomat, tarix elmləri doktoru Həsən Əziz oğlu Həsənov Tiflis şəhərində anadan olub. 1981-1990-cı illərdə Azərbaycan KP MK-nın katibi işləyib. Respublikanın baş naziri (1990-1992), Azərbaycanın BMT-də ilk daimi nümayəndəsi (1992-1993), xarici işlər naziri (1993-1998) olub. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə 2004-cü il sentyabr ayının 1-də Azərbaycan Respublikasının Macarıstan Respublikasında Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri, 2010-cu il mart ayının 30-da isə Azərbaycan Respublikasının Polşa Respublikasında Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri təyin edilmişdir.

1945-ci ildə - Ərdəbil şəhərlərində hərbi vəziyyət elan edildi. Marağada ADP-nin fəal üzvü, şəhər idarəsinin rəisi Məhəmməd Hüseyn Rahvər terror nəticəsində öldürüldü.

1981-ci ildə - Mingəçevirdə Azərbaycan iqtisadiyyatının ən böyük müəssisələrindən biri, ölkə energetikasının flaqmanı "Azərbaycan" İES istifadəyə verilib. İnşası 1974-cü ildə başlanan elektrik stansiyası Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrün ən möhtəşəm tikintisidir. Qafqazda ən böyük istilik elektrik stansiyasıdır, Azərbaycanın enerji tələbatının təxminən yarısını (2400 Mvt) təmin edir. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı fərmana əsasən, 2004-cü ildən 20 oktyabr Azərbaycanda energetiklərin peşə bayramı günü kimi qeyd olunur.   

1992-ci ildə - Ermənilərin döyüş təyyarələri Zəngilan rayonunun mərkəzini bombalamışdı. Beləliklə də, 1992-ci ilin sonuna Zəngilanın 13 yaşayış məntəqəsi, bir çox strateji yüksəklikləri düşmənin əlinə keçmişdi. Oktyabrın sonuna yaxın rayon tam mühasirə vəziyyətinə düşmüşdü.