TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
426
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
312
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
150
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
60
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
43
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
35
Qədim türklər və Ermənistan
34
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
28
Toponimikaya giriş
25
Avrasiyanın Türk toponimləri
20
Toponimikanın oçerkləri
19
Türk dilində adlar və adlandırmalar
8