TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
250
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
217
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
97
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
45
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
30
Qədim türklər və Ermənistan
24
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
17
Toponimikaya giriş
16
Toponimikanın oçerkləri
14
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
13
Avrasiyanın Türk toponimləri
11
Türk dilində adlar və adlandırmalar
7