TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Avrasiyanın Türk toponimləri
41
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
57
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
46
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
37
Qədim türklər və Ermənistan
50
Türk dilində adlar və adlandırmalar
17
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
91
Toponimikanın oçerkləri
23
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
264
Toponimikaya giriş
29
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
428
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
618