TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Avrasiyanın Türk toponimləri
46
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
65
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
48
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
37
Qədim türklər və Ermənistan
56
Türk dilində adlar və adlandırmalar
20
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
100
Toponimikanın oçerkləri
24
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
293
Toponimikaya giriş
29
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
461
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
666