TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Avrasiyanın Türk toponimləri
39
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
53
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
45
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
36
Qədim türklər və Ermənistan
43
Türk dilində adlar və adlandırmalar
15
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
87
Toponimikanın oçerkləri
23
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
252
Toponimikaya giriş
29
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
393
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
566