TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Avrasiyanın Türk toponimləri
36
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
79
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
369
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
523
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
48
Qədim türklər və Ermənistan
42
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
41
Toponimikanın oçerkləri
21
Toponimikaya giriş
27
Türk dilində adlar və adlandırmalar
13
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
235
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
31