TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Avrasiyanın Türk toponimləri
100
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
201
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
866
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
1625
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
100
Qədim türklər və Ermənistan
102
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
74
Toponimikanın oçerkləri
54
Toponimikaya giriş
58
Türk dilində adlar və adlandırmalar
33
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
568
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
61