TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Avrasiyanın Türk toponimləri
20
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
59
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
311
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
424
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
43
Qədim türklər və Ermənistan
34
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
35
Toponimikanın oçerkləri
19
Toponimikaya giriş
25
Türk dilində adlar və adlandırmalar
8
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
150
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
28