TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Avrasiyanın Türk toponimləri
59
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
114
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
499
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
759
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
68
Qədim türklər və Ermənistan
61
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
52
Toponimikanın oçerkləri
27
Toponimikaya giriş
30
Türk dilində adlar və adlandırmalar
24
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
371
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
40