TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Avrasiyanın Türk toponimləri
38
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
84
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
387
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
553
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
53
Qədim türklər və Ermənistan
43
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
45
Toponimikanın oçerkləri
22
Toponimikaya giriş
29
Türk dilində adlar və adlandırmalar
15
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
246
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
36