TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Avrasiyanın Türk toponimləri
99
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
200
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
849
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
1525
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
98
Qədim türklər və Ermənistan
101
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
74
Toponimikanın oçerkləri
54
Toponimikaya giriş
58
Türk dilində adlar və adlandırmalar
33
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
563
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
61