TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Avrasiyanın Türk toponimləri
27
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
69
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
345
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
476
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
45
Qədim türklər və Ermənistan
38
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
37
Toponimikanın oçerkləri
19
Toponimikaya giriş
25
Türk dilində adlar və adlandırmalar
10
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
199
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
28