TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Avrasiyanın Türk toponimləri
11
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
45
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
217
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
250
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
30
Qədim türklər və Ermənistan
24
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
13
Toponimikanın oçerkləri
14
Toponimikaya giriş
16
Türk dilində adlar və adlandırmalar
7
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
97
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
17