TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Avrasiyanın Türk toponimləri
155
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
239
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
920
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
1904
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
119
Qədim türklər və Ermənistan
119
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
84
Toponimikanın oçerkləri
65
Toponimikaya giriş
66
Türk dilində adlar və adlandırmalar
36
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
661
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
67