TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Avrasiyanın Türk toponimləri
171
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
256
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
990
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
2174
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
138
Qədim türklər və Ermənistan
134
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
86
Toponimikanın oçerkləri
66
Toponimikaya giriş
70
Türk dilində adlar və adlandırmalar
41
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
677
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
76