TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Avrasiyanın Türk toponimləri
162
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
240
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
962
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
2038
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
126
Qədim türklər və Ermənistan
127
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
85
Toponimikanın oçerkləri
65
Toponimikaya giriş
67
Türk dilində adlar və adlandırmalar
36
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
663
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
69