TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Avrasiyanın Türk toponimləri
14
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
55
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
268
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
343
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
39
Qədim türklər və Ermənistan
31
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
29
Toponimikanın oçerkləri
17
Toponimikaya giriş
21
Türk dilində adlar və adlandırmalar
8
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
124
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
24