TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Avrasiyanın Türk toponimləri
42
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
94
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
437
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
634
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
62
Qədim türklər və Ermənistan
51
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
46
Toponimikanın oçerkləri
23
Toponimikaya giriş
29
Türk dilində adlar və adlandırmalar
17
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
278
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
37