TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Avrasiyanın Türk toponimləri
54
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
112
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
480
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
706
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
66
Qədim türklər və Ermənistan
59
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
49
Toponimikanın oçerkləri
26
Toponimikaya giriş
30
Türk dilində adlar və adlandırmalar
22
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
354
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
38