TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Avrasiyanın Türk toponimləri
62
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
124
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
534
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
847
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
75
Qədim türklər və Ermənistan
62
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
55
Toponimikanın oçerkləri
29
Toponimikaya giriş
33
Türk dilində adlar və adlandırmalar
25
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
410
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
43