TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Avrasiyanın Türk toponimləri
41
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
89
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
413
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
604
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
57
Qədim türklər və Ermənistan
45
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
46
Toponimikanın oçerkləri
23
Toponimikaya giriş
29
Türk dilində adlar və adlandırmalar
16
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
256
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
36