TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Avrasiyanın Türk toponimləri
17
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
56
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
291
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
380
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
41
Qədim türklər və Ermənistan
33
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
32
Toponimikanın oçerkləri
17
Toponimikaya giriş
24
Türk dilində adlar və adlandırmalar
8
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
129
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
26