TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Avrasiyanın Türk toponimləri
41
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
87
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
402
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
582
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
56
Qədim türklər və Ermənistan
44
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
45
Toponimikanın oçerkləri
23
Toponimikaya giriş
29
Türk dilində adlar və adlandırmalar
16
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
253
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
36