TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Avrasiyanın Türk toponimləri
12
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
51
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
245
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
311
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
32
Qədim türklər və Ermənistan
29
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
25
Toponimikanın oçerkləri
15
Toponimikaya giriş
18
Türk dilində adlar və adlandırmalar
7
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
106
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
21