TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Avrasiyanın Türk toponimləri
51
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
107
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
472
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
687
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
66
Qədim türklər və Ermənistan
56
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
49
Toponimikanın oçerkləri
25
Toponimikaya giriş
29
Türk dilində adlar və adlandırmalar
21
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
338
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
38