YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Şimali Azərbaycanın çar Rusiyası tərəfindən işğalı və müstəmləkəçilik əleyhinə mübarizə
17
Naxçıvan bölgəsi XIX-XX əsrin əvvəllərində
8
Talış xanlığının tarixi (1747-1826)
35
Mir Mustafa xan
17
Bakı xanlığı (1747-1806)
5
Şamaxı xanlığı (1747-1820)
20
Quba xanlığı (1747-1810)
14
Şəki xanlığı (1747-1819)
7
Gəncə xanlığının tarixindən (1747-1804)
5
Qаrаbаğ хаnlığı (1747-1822)
17
Qаrаbаğ хаnlığı (1747-1822)
1
İrəvan xanlığı - Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycana köçürülməsi (1747-1828)
6