YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Şimali Azərbaycanın çar Rusiyası tərəfindən işğalı və müstəmləkəçilik əleyhinə mübarizə
18
Naxçıvan bölgəsi XIX-XX əsrin əvvəllərində
9
Talış xanlığının tarixi (1747-1826)
37
Mir Mustafa xan
18
Bakı xanlığı (1747-1806)
7
Şamaxı xanlığı (1747-1820)
24
Quba xanlığı (1747-1810)
17
Şəki xanlığı (1747-1819)
9
Gəncə xanlığının tarixindən (1747-1804)
5
Qаrаbаğ хаnlığı (1747-1822)
19
Qаrаbаğ хаnlığı (1747-1822)
1
İrəvan xanlığı - Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycana köçürülməsi (1747-1828)
6