YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Şimali Azərbaycanın çar Rusiyası tərəfindən işğalı və müstəmləkəçilik əleyhinə mübarizə
18
Naxçıvan bölgəsi XIX-XX əsrin əvvəllərində
9
Talış xanlığının tarixi (1747-1826)
38
Mir Mustafa xan
18
Bakı xanlığı (1747-1806)
8
Şamaxı xanlığı (1747-1820)
25
Quba xanlığı (1747-1810)
18
Şəki xanlığı (1747-1819)
10
Gəncə xanlığının tarixindən (1747-1804)
7
Qаrаbаğ хаnlığı (1747-1822)
20
Qаrаbаğ хаnlığı (1747-1822)
1
İrəvan xanlığı - Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycana köçürülməsi (1747-1828)
7