MƏNBƏŞÜNASLIQ
Ana səhifə > Mənbəşünaslıq
Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar
1678
Tarixin nəzəri problemləri. Mənbəşünaslığa giriş
1342
Əhsənüt-təvarix (Tarixlərin ən yaxşısı).
588
Əbu Bəkr Tehrani və onun "Kitab-i Diyarbəkriyyə" əsəri
547
Fəzlullah Rəşidəddin. Came ət-təvarix
533
Izzəddin ibn Əl-Əsir. Əl-Kamil Fi-T-Tarix (Mükəmməl tarix)
407
Kitab-i Diyarbəkriyyə
398
Tarix-i aləm aray-i Abbasi
331
Orta əsr ərəb mənbələrində Azərbaycan tarixinə aid materiallar
301
Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi (Tarixe-aləmaraye-Abbasi). II kitab
292
Xristian səyyahın tarixi
256
Şeyx Səfi Təzkirəsi. Səfvətüs-səfanın XVI əsr türk tərcüməsi.
254