MƏNBƏŞÜNASLIQ
Ana səhifə > Mənbəşünaslıq
Tarixin nəzəri problemləri. Mənbəşünaslığa giriş
384
Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar
335
Əbu Bəkr Tehrani və onun "Kitab-i Diyarbəkriyyə" əsəri
212
Əhsənüt-təvarix (Tarixlərin ən yaxşısı).
176
Fəzlullah Rəşidəddin. Came ət-təvarix
161
Izzəddin ibn Əl-Əsir. Əl-Kamil Fi-T-Tarix (Mükəmməl tarix)
143
Tarix-i aləm aray-i Abbasi
116
Xristian səyyahın tarixi
105
Azərbaycan VII-XII əsrlərdə (2-ci hissə)
99
Azərbaycan VII-XII əsrlərdə (1-ci hissə)
96
Kitab-i Diyarbəkriyyə
88
Şeyx Səfi Təzkirəsi. Səfvətüs-səfanın XVI əsr türk tərcüməsi.
84