MƏNBƏŞÜNASLIQ
Ana səhifə > Mənbəşünaslıq
Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar
504
Tarixin nəzəri problemləri. Mənbəşünaslığa giriş
499
Əbu Bəkr Tehrani və onun "Kitab-i Diyarbəkriyyə" əsəri
256
Əhsənüt-təvarix (Tarixlərin ən yaxşısı).
205
Fəzlullah Rəşidəddin. Came ət-təvarix
202
Izzəddin ibn Əl-Əsir. Əl-Kamil Fi-T-Tarix (Mükəmməl tarix)
166
Tarix-i aləm aray-i Abbasi
132
Azərbaycan VII-XII əsrlərdə (2-ci hissə)
127
Xristian səyyahın tarixi
127
Kitab-i Diyarbəkriyyə
123
Azərbaycan VII-XII əsrlərdə (1-ci hissə)
121
Şeyx Səfi Təzkirəsi. Səfvətüs-səfanın XVI əsr türk tərcüməsi.
97