MƏNBƏŞÜNASLIQ
Ana səhifə > Mənbəşünaslıq
Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar
466
Tarixin nəzəri problemləri. Mənbəşünaslığa giriş
461
Əbu Bəkr Tehrani və onun "Kitab-i Diyarbəkriyyə" əsəri
230
Əhsənüt-təvarix (Tarixlərin ən yaxşısı).
194
Fəzlullah Rəşidəddin. Came ət-təvarix
184
Izzəddin ibn Əl-Əsir. Əl-Kamil Fi-T-Tarix (Mükəmməl tarix)
157
Tarix-i aləm aray-i Abbasi
128
Xristian səyyahın tarixi
121
Azərbaycan VII-XII əsrlərdə (1-ci hissə)
116
Azərbaycan VII-XII əsrlərdə (2-ci hissə)
111
Kitab-i Diyarbəkriyyə
97
Şeyx Səfi Təzkirəsi. Səfvətüs-səfanın XVI əsr türk tərcüməsi.
94