MƏNBƏLƏR VƏ TARIXŞÜNASLIQ
Ana səhifə > Mənbələr və tarixşünaslıq
Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar
2053
Tarixin nəzəri problemləri. Mənbəşünaslığa giriş
1537
Əhsənüt-təvarix (Tarixlərin ən yaxşısı).
776
Fəzlullah Rəşidəddin. Came ət-təvarix
681
Əbu Bəkr Tehrani və onun "Kitab-i Diyarbəkriyyə" əsəri
666
Kitab-i Diyarbəkriyyə
508
Qafqaz xalqları tarixinin tarixşünaslığı (XIX - ХХ əsrin əvvəlləri)
485
Izzəddin ibn Əl-Əsir. Əl-Kamil Fi-T-Tarix (Mükəmməl tarix)
452
Orta əsr ərəb mənbələrində Azərbaycan tarixinə aid materiallar
375
Tarix-i aləm aray-i Abbasi
373
Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi (Tarixe-aləmaraye-Abbasi). II kitab
366
Xristian səyyahın tarixi
347