MƏNBƏŞÜNASLIQ
Ana səhifə > Mənbəşünaslıq
Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar
1897
Tarixin nəzəri problemləri. Mənbəşünaslığa giriş
1478
Əhsənüt-təvarix (Tarixlərin ən yaxşısı).
718
Əbu Bəkr Tehrani və onun "Kitab-i Diyarbəkriyyə" əsəri
591
Fəzlullah Rəşidəddin. Came ət-təvarix
569
Kitab-i Diyarbəkriyyə
444
Izzəddin ibn Əl-Əsir. Əl-Kamil Fi-T-Tarix (Mükəmməl tarix)
436
Orta əsr ərəb mənbələrində Azərbaycan tarixinə aid materiallar
359
Tarix-i aləm aray-i Abbasi
356
Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi (Tarixe-aləmaraye-Abbasi). II kitab
349
Xristian səyyahın tarixi
299
Şeyx Səfi Təzkirəsi. Səfvətüs-səfanın XVI əsr türk tərcüməsi.
277