MƏNBƏŞÜNASLIQ
Ana səhifə > Mənbəşünaslıq
Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar
985
Tarixin nəzəri problemləri. Mənbəşünaslığa giriş
979
Əbu Bəkr Tehrani və onun "Kitab-i Diyarbəkriyyə" əsəri
396
Fəzlullah Rəşidəddin. Came ət-təvarix
347
Əhsənüt-təvarix (Tarixlərin ən yaxşısı).
306
Izzəddin ibn Əl-Əsir. Əl-Kamil Fi-T-Tarix (Mükəmməl tarix)
293
Kitab-i Diyarbəkriyyə
254
Tarix-i aləm aray-i Abbasi
229
Xristian səyyahın tarixi
202
Azərbaycan VII-XII əsrlərdə (1-ci hissə)
197
Azərbaycan VII-XII əsrlərdə (2-ci hissə)
182
Şeyx Səfi Təzkirəsi. Səfvətüs-səfanın XVI əsr türk tərcüməsi.
178