MƏNBƏŞÜNASLIQ
Ana səhifə > Mənbəşünaslıq
Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar
1692
Tarixin nəzəri problemləri. Mənbəşünaslığa giriş
1349
Əhsənüt-təvarix (Tarixlərin ən yaxşısı).
593
Əbu Bəkr Tehrani və onun "Kitab-i Diyarbəkriyyə" əsəri
547
Fəzlullah Rəşidəddin. Came ət-təvarix
534
Izzəddin ibn Əl-Əsir. Əl-Kamil Fi-T-Tarix (Mükəmməl tarix)
410
Kitab-i Diyarbəkriyyə
398
Tarix-i aləm aray-i Abbasi
331
Orta əsr ərəb mənbələrində Azərbaycan tarixinə aid materiallar
302
Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi (Tarixe-aləmaraye-Abbasi). II kitab
300
Xristian səyyahın tarixi
256
Şeyx Səfi Təzkirəsi. Səfvətüs-səfanın XVI əsr türk tərcüməsi.
254