TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Avrasiyanın Türk toponimləri
41
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
57
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
46
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
36
Qədim türklər və Ermənistan
47
Türk dilində adlar və adlandırmalar
17
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
89
Toponimikanın oçerkləri
23
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
256
Toponimikaya giriş
29
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
414
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
605