TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Avrasiyanın Türk toponimləri
43
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
62
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
46
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
37
Qədim türklər və Ermənistan
51
Türk dilində adlar və adlandırmalar
17
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
95
Toponimikanın oçerkləri
24
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
283
Toponimikaya giriş
29
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
439
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
638