TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Avrasiyanın Türk toponimləri
58
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
68
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
51
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
39
Qədim türklər və Ermənistan
60
Türk dilində adlar və adlandırmalar
23
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
114
Toponimikanın oçerkləri
27
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
363
Toponimikaya giriş
30
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
489
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
725