TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Avrasiyanın Türk toponimləri
59
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
68
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
52
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
40
Qədim türklər və Ermənistan
60
Türk dilində adlar və adlandırmalar
23
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
114
Toponimikanın oçerkləri
27
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
364
Toponimikaya giriş
30
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
493
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
750