TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Avrasiyanın Türk toponimləri
61
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
75
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
55
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
43
Qədim türklər və Ermənistan
62
Türk dilində adlar və adlandırmalar
25
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
124
Toponimikanın oçerkləri
29
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
410
Toponimikaya giriş
33
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
532
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
840