TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Avrasiyanın Türk toponimləri
11
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
30
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
13
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
17
Qədim türklər və Ermənistan
24
Türk dilində adlar və adlandırmalar
7
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
45
Toponimikanın oçerkləri
14
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
97
Toponimikaya giriş
16
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
217
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
250