TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Avrasiyanın Türk toponimləri
93
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
91
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
70
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
57
Qədim türklər və Ermənistan
92
Türk dilində adlar və adlandırmalar
30
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
188
Toponimikanın oçerkləri
50
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
547
Toponimikaya giriş
57
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
810
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
1401