TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Avrasiyanın Türk toponimləri
54
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
67
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
49
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
38
Qədim türklər və Ermənistan
59
Türk dilində adlar və adlandırmalar
22
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
112
Toponimikanın oçerkləri
26
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
354
Toponimikaya giriş
30
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
480
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
706