TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Avrasiyanın Türk toponimləri
51
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
66
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
49
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
38
Qədim türklər və Ermənistan
56
Türk dilində adlar və adlandırmalar
21
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
107
Toponimikanın oçerkləri
25
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
338
Toponimikaya giriş
29
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
472
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
687