TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Avrasiyanın Türk toponimləri
17
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
40
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
30
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
26
Qədim türklər və Ermənistan
33
Türk dilində adlar və adlandırmalar
8
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
56
Toponimikanın oçerkləri
17
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
129
Toponimikaya giriş
22
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
275
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
368