TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Avrasiyanın Türk toponimləri
12
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
31
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
23
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
21
Qədim türklər və Ermənistan
25
Türk dilində adlar və adlandırmalar
7
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
50
Toponimikanın oçerkləri
15
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
100
Toponimikaya giriş
18
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
230
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
280