TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Avrasiyanın Türk toponimləri
155
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
119
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
84
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
67
Qədim türklər və Ermənistan
119
Türk dilində adlar və adlandırmalar
36
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
239
Toponimikanın oçerkləri
65
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
661
Toponimikaya giriş
66
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
920
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
1904