TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Avrasiyanın Türk toponimləri
7
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
25
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
9
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
11
Qədim türklər və Ermənistan
21
Türk dilində adlar və adlandırmalar
6
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
34
Toponimikanın oçerkləri
14
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
55
Toponimikaya giriş
15
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
148
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
162