TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Avrasiyanın Türk toponimləri
36
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
48
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
41
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
31
Qədim türklər və Ermənistan
42
Türk dilində adlar və adlandırmalar
13
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
79
Toponimikanın oçerkləri
21
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
235
Toponimikaya giriş
27
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
369
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
523