TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Avrasiyanın Türk toponimləri
63
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
76
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
58
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
46
Qədim türklər və Ermənistan
67
Türk dilində adlar və adlandırmalar
25
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
131
Toponimikanın oçerkləri
33
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
418
Toponimikaya giriş
36
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
562
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
919