TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Avrasiyanın Türk toponimləri
27
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
45
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
37
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
28
Qədim türklər və Ermənistan
38
Türk dilində adlar və adlandırmalar
10
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
69
Toponimikanın oçerkləri
19
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
201
Toponimikaya giriş
25
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
346
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
476