TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Avrasiyanın Türk toponimləri
20
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
43
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
36
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
28
Qədim türklər və Ermənistan
35
Türk dilində adlar və adlandırmalar
9
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
63
Toponimikanın oçerkləri
19
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
163
Toponimikaya giriş
25
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
322
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
437