TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Avrasiyanın Türk toponimləri
18
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
41
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
33
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
27
Qədim türklər və Ermənistan
33
Türk dilində adlar və adlandırmalar
8
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
56
Toponimikanın oçerkləri
17
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
132
Toponimikaya giriş
24
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
300
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
402