TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Avrasiyanın Türk toponimləri
13
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
33
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
28
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
21
Qədim türklər və Ermənistan
31
Türk dilində adlar və adlandırmalar
7
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
52
Toponimikanın oçerkləri
16
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
122
Toponimikaya giriş
21
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
255
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
331