TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Avrasiyanın Türk toponimləri
99
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
98
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
74
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
61
Qədim türklər və Ermənistan
101
Türk dilində adlar və adlandırmalar
33
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
200
Toponimikanın oçerkləri
54
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
563
Toponimikaya giriş
58
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
849
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
1525